Disclaimer

De informatie op deze website (de 'Site') wordt verstrekt door de firma Unilin BV ('UNILIN'). Door deze Site te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

De informatie op de Site is uitsluitend ter informatie bedoeld en wordt verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie. Hoewel wij alle inspanningen leveren om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de Site zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande aanvaarding te wijzigen.

UNILIN en zijn bestuurders, werknemers of adviseurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de Site of van de informatie die deze bevat.

UNILIN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de Site, schade als gevolg van technische defecten of virussen (of gelijkaardige storende elementen) of door het raadplegen van websites (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op de Site wordt verwezen, of door de informatie die deze websites bevatten.

UNILIN is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertragingen, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.

De gebruikers van de Site zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij maken op basis van informatie die zij op of via de Site hebben verkregen.

De gebruikers van deze Site moeten alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.

AUTEURSRECHT

Alle informatie op deze Site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij UNILIN. Geen informatie mag worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van UNILIN.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) de Site zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

PRIVACYBELEID

DIT PRIVACYBELEID IS BEDOELD OM U TE INFORMEREN OVER DE INFORMATIE DIE Unilin BV, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIË ('UNILIN'), VERZAMELT VIA DE WEBSITE WAAROP DIT BELEID ZICH BEVINDT, OM U UIT TE LEGGEN WAAROM WIJ DEZE INFORMATIE VERZAMELEN EN HOE WIJ OMGAAN MET DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT EN DIE WIJ DOOR UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE OVER U TE WETEN KOMEN. HET FEIT DAT U VAN DEZE WEBSITE GEBRUIKT, IMPLICEERT DAT U DIT BELEID AANVAARDT. ALS U DIT BELEID NIET AANVAARDT, VERZOEKEN WIJ U OM ONZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen persoonlijke informatie op twee manieren:

via registratie en informatie die u op bepaalde pagina's van deze website verstrekt of invoert; automatisch, meer bepaald door middel van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder. Wij kunnen uw voornaam en achternaam vragen, uw e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, adres, mobiele of andere telefoonnummer en andere persoonlijke of contactgegevens. Wij kunnen u ook commentaar, suggesties of andere informatie over onze website, onze producten of diensten of ons bedrijf vragen. Andere specifieke soorten informatie kunnen worden gevraagd in verband met wedstrijden, tombola's, andere promotieaanbiedingen of marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, afbeeldingen, video- of audio-inhoud.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt:

het gebruik en het beheer van de Site in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten; het leveren van informatie over de eigenschappen, diensten en producten van UNILIN. Wij zullen uitsluitend persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn voor de bovenvermelde doelen.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt of die wij verzamelen:

om te antwoorden op directe verzoeken, zoals beschreven op het ogenblik waarop wij uw informatie verzamelen, of zoals anders beschreven voordat uw informatie wordt gebruikt; om uw deelname aan wedstrijden, tombola's of andere promotieaanbiedingen of andere marketingactiviteiten te beheren; om u en onze klanten in het algemeen beter te begrijpen; voor andere gewettigde zakelijke doeleinden, waaronder de verzending van mailings en andere marketinginformatie over onze merken en onze bedrijven, waarvan wij denken dat ze u zullen interesseren, via e-mail/post/sms (als u ons bij uw registratie de toelating hebt gegeven om dit te doen). Wij kunnen de informatie die u verstrekt combineren met andere gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen, met inbegrip van informatie die u op andere plaatsen of via andere media hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een van onze verbonden websites.

De passieve informatie die wij volgen, onder meer via cookies, wordt gebruikt om uw online-ervaring en de aanbiedingen op onze website, zoals boven beschreven, aan te passen en te verbeteren.

In alle andere dan de bovenvermelde gevallen zullen wij altijd eerst het doel aangeven waarom uw persoonlijke informatie wordt verzameld, voordat wij deze effectief verzamelen of gebruiken.

Uw persoonlijke informatie zal slechts zo lang worden bewaard als nodig is om de bovenvermelde doelen te bereiken, of zo lang als de wet voorschrijft.

MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE?

Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan niet-verbonden derde partijen, maar het is mogelijk dat wij uw informatie willen delen met verwerkers die in opdracht van ons handelen, met onze verbonden bedrijven, waaronder ons moederbedrijf en andere merken van UNILIN, of met zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die u meer informatie willen verstrekken over hun merken.

Merk op dat in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan verwerkers, verbonden ondernemingen of derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in landen waar geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens is. U aanvaardt hierbij de overdracht van uw persoonlijke gegevens in dergelijke gevallen.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie zullen onthullen indien wij van mening zijn dat een wet, reglement, gerechtelijk vonnis of wettelijk of overheidsverzoek ons daartoe verplicht. In het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een gedeelte van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zonder enige verplichting aan te gaan, behouden wij ons ook het recht voor om alle mogelijke informatie te verzamelen en te delen waarvan wij menen dat ze nodig is om vermeende fraude, illegale activiteiten, mogelijke schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of tegen te gaan, om onszelf en een of meer van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of zoals de wet het anderszins voorschrijft of toelaat.

Onthoud bovendien dat bepaalde delen van onze website interactief kunnen zijn en u de mogelijkheid kunnen geven om informatie te publiceren die andere gebruikers kunnen zien. Als u niet wenst dat uw informatie publiekelijk zichtbaar is, dient u deze delen van de website niet te gebruiken.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN WAAROM?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Ze worden vaak gebruikt om websites te doen werken of efficiënter te doen werken, en om de eigenaars van de website informatie te verstrekken.

Deze website gebruikt cookies:

om uw ervaring te verbeteren en op maat aan te passen. Dit omvat: de bewaring van uw taalvoorkeuren; de bewaring van informatie die u via formulieren invoert; het onthouden van de goederen in uw winkelmandje (indien van toepassing); de analyse van uw gebruik van de Site via Google Analytics. Als u niet wenst dat cookies worden gebruikt, verzoeken wij u om onze website niet te gebruiken, aangezien deze zonder cookies niet efficiënt zal werken.

Deze site gebruikt onder meer de volgende cookies van derde partijen:

De meeste webbrowsers geven u via de browserinstellingen controle over cookies. Om meer te weten over cookies, te zien welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, kunt www.allaboutcookies.org bezoeken.

OPZEGGEN

Als u op eender welk moment beslist dat u geen commerciële of promotie-informatie wenst te ontvangen over onze producten of diensten, of over de producten of diensten van onze verbonden bedrijven of zakelijke partners met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren, kunt u op de link klikken die te vinden is in elke promotieboodschap die u van ons ontvangt.

Gelieve op te merken dat ook als u kiest om geen promotionele boodschappen van ons te ontvangen, wij u nog altijd informatie zullen sturen over mogelijke accounts die u bij ons hebt, over elke zakelijke relatie die u met ons hebt, over verzoeken die u hebt gedaan of over onze goederen en diensten (zoals transactieboodschappen over tombola's waaraan u mogelijk hebt deelgenomen).

UW RECHTEN

U kunt op elk ogenblik gebruikmaken van uw recht om al uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen, in overeenstemming met de toepasselijke dataprivacywetgeving, door ons een bericht te sturen via het contactformulier. U kunt er ook voor kiezen om niet langer correspondentie in het kader van direct marketingcampagnes te ontvangen en op elk ogenblik gratis en zonder rechtvaardiging verzoeken om geen promotiemateriaal meer te ontvangen.

VEILIGHEID

Wij gebruiken maatregelen die aan de normen van de sector voldoen om de op deze website verstrekte informatie te beschermen. Hoewel wij ernaar streven om tijdens de bewaring, het gebruik en het delen van de informatie die u ons verstrekt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren, is geen enkele website honderd procent veilig. Wij moedigen u daarom aan gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, onder meer door alle gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden.

WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Op bepaalde delen van deze website kunnen wij links naar websites van derde partijen aanbieden. Dit Privacybeleid is echter uitsluitend van toepassing op de website waarop het gepubliceerd is, en beschrijft geen praktijken voor de verzameling van informatie op andere websites, met inbegrip van websites met links naar of van deze website. Deze links worden aangeboden om u van dienst te zijn; houd echter in gedachten dat wij deze derde partijen of hun websites niet controleren. Deze derde partijen zullen een ander Privacybeleid hebben voor de informatie die u verstrekt wanneer u zich op de websites van de derde partijen in kwestie bevindt. Lees het privacybeleid van alle websites aandachtig voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

UNILIN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites van derde partijen of voor de informatie die deze verstekken. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij het eens zijn met de inhoud van deze sites of dat er een samenwerking of relatie van eender welke vorm bestaat met deze sites.

INGANGSDATUM EN WIJZIGINGEN

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DIT BELEID OP ELK OGENBLIK TE WIJZIGEN, AAN TE PASSEN, AAN TE VULLEN OF GEDEELTEN ERVAN TE VERWIJDEREN. BEZOEK DEZE PAGINA REGELMATIG OM DE LAATSTE VERSIE VAN DIT BELEID TE LEZEN. DOOR DEZE WEBSITE NA DE PUBLICATIE VAN WIJZIGINGEN TE BLIJVEN GEBRUIKEN, AANVAARDT U DE WIJZIGINGEN. WIJ ZULLEN ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ECHTER NIET ZONDER UW TOESTEMMING MET TERUGWERKENDE KRACHT WIJZIGEN.

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 15 januari 2013.

VRAGEN

Als u verzoeken of vragen hebt aangaande dit beleid, of als u uw gegevens wilt updaten, kunt u ons bereiken op:

Unilin BV - afdeling Flooring 
Ooigemstraat 3 
8710 Wielsbeke 
België 
Tel. +32 56 675211

U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier.